Prezentare

By: Administrator

Liceul Teologic Romano–Catolic „Sf. Francisc de Assisi” din Roman este primul nivel, destinat discernământului şi dezvoltării iniţiale a vocaţiei franciscane prin:

– o bună pregătire umană;
– o iniţiere în cunoaşterea vieţii Sfântului Francisc de Assisi şi a Ordinului său;
– un itinerariu de maturizare a credinţei.

Obiectivul general, european, dedus din lucrările ultimelor întâlniri ale miniştrilor educaţiei din UE, este formarea unei persoane utile societăţii.

Obiectivul naţional, dedus din PND (Planul Naţional de Dezvoltare), este dezvoltarea unei personalităţi armonioase şi a unui cetăţean democrat. În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice pentru perioada 2007-2013, măsurile şi acţiunile avute în vedere de România sunt grupate în cadrul a şase priorităţi naţionale de dezvoltare, dintre care, pentru noi, cea mai importantă este cea care se referă la dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative.

Priorităţile naţionale de dezvoltare asigură continuitatea faţă de liniile directoare ale PND 2004 – 2006 şi încearcă să îmbine, pe de o parte, elementele politicilor sectoriale şi ale politicii de dezvoltare regională, inclusiv prin prisma Strategiei Naţionale de dezvoltare durabilă a României „Orizont 2025”, şi, pe de altă parte, orientările srategice la nivel european şi cerinţele specifice legate de accesarea fondurilor comunitare post–aderare.

PND 2007–2013 reflectă fidel priorităţile stringente de dezvoltare ale României la nivel naţional, regional şi local şi propune susţinerea acestora prin investiţii publice concentrate, alocate pe bază de programe şi proiecte. Din acestea decurge adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii şi la opţiunile elevilor.

Din analiza regională efectuată se constată că există premisele ca o serie de ramuri economice să înregistreze o creştere reală în intervalul de timp 2006–2013; este cazul serviciilor şi al construcţiilor.
Deşi la nivel global industria ar putea înregistra o stagnare, există premisele ca unele sectoare tradiţionale ale industriei prelucrătoare să înregistreze creşteri: industria agroalimentară, prelucrarea lemnului, industria materialelor de construcţii.

În acest moment, în structura educaţională regională nu există un suport suficient de orientare pentru elevi şi părinţii acestora.

Se impune,aşadar, un sprijin activ pentru structura de tip elev – părinte din partea unui personal bine instruit, care să-i consilieze.

Din acest context şi din cel religios, se deduce obiectivul general al liceului pentru perioada 2007–2013: diversificarea ofertei educaţionale şi dezvoltarea unui climat formativ, cu accent pe calitate.
Obiectivele specifice, derivate din obiectivele generale, se referă la:
diversificarea ofertei educaţionale şi accesibilizarea structurilor pentru atragerea unei populaţii şcolare şi alta decât cea cu opţiuni vocaţionale;
îndepărtarea percepţiei asupra şcolii ca loc pentru cei fără aspiraţii;
dezvoltarea unui ambient formativ prin profesionalizarea corpului didactic şi prin stabilirea unei relaţii eficiente intre profesor–elev şi elev–elev;
extinderea programului educativ şi echilibrarea formalului, nonformalului şi informalului;
optimizarea sistemului prin sporirea calităţii în învăţământ;
realizarea de parteneriate durabile cu părinţii şi cu diverse instituţii.

La obiectivele specifice, valabile pentru toate instituţiile de învăţământ, se adaugă obiectivul religios, caracteristic unui liceu teologic. Pentru noi, acesta este să fim cât mai asemănători cu Cristos, pe urmele Sfântului Francisc. Formarea trebuie să atingă persoana în profunzimea ei, să o angajeze în totalitatea ei şi să-i cuprindă întreaga existenţă, întrucât “scopul vieţii consacrate constă în asemănarea cu Domnul Isus în jertfirea lui totală de sine. E vorba de un itinerariu care să permită însuşirea treptată a sentimentelor lui Cristos faţă de Tatăl Său” ( VC 65 b). Trebuie să ne angajăm într-o formare integrală în vederea unei mărturii şi misiuni semnificative şi eficace în Biserică şi în lumea de azi. Considerând vocaţia ca un dar al lui Dumnezeu, apar ca exigenţe esenţiale rugăciunea, mărturia vieţii, comuniunea şi colaborarea dintre diferiţii agenţi ai formării.

Viziunea reprezintă condiţia de bază a elaborării clare a misiunii. Orice conducător poate formula misiunea organizaţiei pe care o conduce, în condiţiile în care are o viziune clară asupra a ceea ce înseamnă sistemul resurselor pe care le deţine, contextul în care funcţionează, aşteptările generale faţă de organizaţie, credinţele şi valorile fundamentale ale membrilor organizaţiei şi ale societăţii în care fiinţează aceasta viziune. Drumul spre atingerea obiectivului e acela care pune accentul pe educaţie şi formare, ca priorităţi, şi pe instruire ca mijloc.

Viitorul nostru este dezvoltarea unui climat de fraternitate, toleranţă, integrare, ambient formativ, şcoală incluzivă, cu accente puse pe formarea caracterului şi pe activităţi diversificate. Ambientul educativ şi vocaţia responsabilă presupun:
o persoană solidară, deschisă tuturor, dispusă la colaborare şi slujire;
o persoană conştientă de propriile drepturi, datorii şi obligaţii;
o persoană care luptă pentru dreptate şi solidaritate împotriva oricărui fel de marginalizare socială, care caută pacea între oameni şi binele comun;
o persoană care trăieşte cu bucurie valorile creştine încercând să construiască propria personalitate după modelul lui Isus Cristos.

Bază materială

Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi” Roman dispune de baza didactico-materială necesară pentru a-şi dezvolta activităţile şcolare şi a-şi îndeplini scopurile formative, atât la nivel intelectual, cât şi spiritual.

Amintim aici că liceul deţine:
• 6 săli de clasă;
• 1 cabinet de Limba Română;
• 1 cabinet de Informatică;
• 1 cabinet Istorie;
• 1 cabinet Geografie;
• 1 cabinet cultural – artistic şi cabinet de muzica;
• 2 laboratoare Religie – Capelă;
• 1 sală amfiteatru;
• 1 sală sport – teren de fotbal cu gazon;
• 1 atelier pictură – modelărie;
• 1 atelier croitorie;
• 1 cabinet audio;
• 1 sală infirmerie;
• 8 dormitoare;
• 1 cantină;
• 1 sală cancelarie;
• 1 birou secretariat;
• 1 birou director;
• sală recreaţie.

Liceul, de asemenea, dispune de suficiente mijloace de învăţământ: hărţi, manuale, 29 computere în stare de funcţionare, 4 imprimante, 1 fotocopiator, 1 combină muzicală, 7 televizoare, 1 DVD player cu sistem audio, 1 videoproiector, 2 staţii de amplificare, 5 orgi electronice, cd-uri, casete video şi audio.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

1 − one =

Informații Contact

Oficiul pentru Pastorația Școlară și Predarea Religiei în Școli se dorește a fi un instrument în favoare elevilor, profesorilor și tuturor acelora interesați de bunul mers al școlii.

Strada Mihail Sturdza, Nr. 25, Bloc 25,

0753 667 107 sau 0765 442 583

tamasps@yahoo.com

Derulare Sus