Traian: Simpozionul internaţional „Strategii inovative în predarea religiei”

By: Petru Sebastian Tamaș

Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, prin Oficiul pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţei ale Educaţiei, precum şi Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, Institutul Superior pentru Formatori afiliat pe lângă Facultatea de Psihologie a Universităţii Pontificale „Gregoriana” din Roma, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” şi Fundaţia Pro Educatione din Iaşi, a organizat sâmbătă, 10 iunie 2017, la Centrul „Gaudium et spes” din Traian, simpozionul internaţional cu tema „Strategii inovative în predarea religiei”.

La eveniment au participat PS Petru Gherghel, PS Aurel Percă, prof. dr. Genoveva Farcaş – inspector şcolar general al judeţului Iaşi, prof. univ. dr. Constantin Cucoş – director al Departamentului pentru Formarea Personalului Didactic / Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, conf. dr. pr. Ştefan Lupu – decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică Iaşi, lect. univ. dr. pr. Alessandro Lembo – profesor la Institutul Superior pentru Formatori, Facultatea de Psihologie – Universitatea Pontificală „Gregoriana” Roma, profesori şi preoţi care sunt implicaţi în procesul de predare-învăţare-evaluare a elevilor în cadrul orelor de religie.

La deschiderea oficială a manifestării ştiinţifice, participanţii au fost onoraţi să-i întâmpine şi să se bucure de prezenţa în mijlocul lor pe păstorii diecezei noastre, PS Petru Gherghel şi PS Aurel Percă. Prin rugăciunea rostită din toată inima împreună cu PS Petru, a fost invocat Duhul Sfânt care să inspire cadrele didactice în activitatea lor. În alocuţiunea sa, PS Aurel a reliefat susţinerea permanentă a demersului educativ-religios din partea Excelenţei sale şi a accentuat implicarea imperioasă şi responsabilă a preoţilor şi a profesorilor pentru susţinerea orelor de religie desfăşurate în şcoli.

Un moment muzical a fost prezentat de Corala „Coelestis”, ai cărei membri sunt elevi în cadrul Colegiului Pedagogic „V. Lupu” Iaşi. Sub bagheta domnişoarei dirijor dr. Petronela Andrieş au interpretat acompaniaţi de orgă şi flaut, piese muzicale religioase şi profane din repertoriul naţional şi internaţional.

Moderatorul simpozionului, părintele inspector şcolar diecezan, prof. Petru Sebastian Tamaş, i-a invitat pe oaspeţii de onoare să susţină conferinţele în plenul sesiunii.

Conferinţa Statutul educaţiei religioase. Prezent şi perspective a fost prezentată de prof. univ. dr. Constantin Cucoş. Punctele temei s-au axat pe finalităţile şi principiile de bază ale educaţiei religioase, structurile valorice transmise sau formate prin educaţia religioasă (valori disciplinare, socio-comunitare, procesuale, universale), fundamentele conlucrării Şcoală-Biserică, dimensiunile conţinuturilor disciplinei Religie, contexte şi evoluţii recente, confuzii, argumente contrafăcute, false probleme şi domenii de perfectat. Domnul profesor Constantin Cucoş a concluzionat prin a spune că „e nevoie de coordonare şi conlucrare, de vigilenţă calitativă, de corelativitate şi completitudine de experienţă şi expertiză. Trebuie menţinută o doză optimă de realism, fără alunecări în pesimism sau autovictimizări inutile sau, invers, de autosuficienţă sau autoglorificare păguboasă.”

Doamna prof. dr. Genoveva Farcaş, inspector şcolar general al judeţului Iaşi, a susţinut conferinţa cu titlul Predarea religiei în învăţământul primar – coordonate psihologice şi didactice sau despre copilul de 6 ani şi parabolele religioase. Doamna prof. dr. Genoveva Farcaş a descris importanţa unei dinamici a lumii contemporane şi a educaţiei copilului, a studierii religiei în şcoala primară argumentând prin necesitatea asigurării unei culturi religioase, cunoaşterea specificului existenţial din perspective multiple, identificarea şi însuşirea valorilor confesiunii de apartenenţă, raportarea interdisciplinară şi interconfesională la aceste valori, valorificarea unor dimensiuni formative ale registrului religios care presupune o educaţie religioasă ca demers de formare a conştiinţei şi a comportamentului copilului. La întrebarea „Studierea religiei în şcoala primară – cum?” ca modalitate de studiere a religiei de către elevii din clasele primare, doamna inspector a făcut referire la un îndemn de-al pedagogului ieşean Ştefan Bârsănescu „În copilărie, când spiritul preia fără critică aproape orice idee, este bine să îi prezentăm copilului sub formă de povestiri, pildele sau parabolele biblice, înlăturând cu precauţie chestiunile complicate sau controversate, cum ar fi elementele mitice”.

Pr. conf. dr. Ştefan Lupu a conferenţiat cu tema Cateheza în Biserică şi Religia în şcoală, două căi distincte, dar complementare pentru formarea integrală a creştinului în care a definit termenul de cateheză ca fiind „Prima vestire [kerigma] este destinată celor necredincioşi şi celor care, practic, trăiesc în indiferenţă religioasă. Obiectul ei îl constituie vestirea evangheliei şi chemarea la convertire. Cateheza, care se deosebeşte de prima vestire a evangheliei, dezvoltă şi duce la maturitate convertirea iniţială, educându-l pe cel convertit şi înglobându-l în comunitatea creştină. Astfel, aceste două forme ale slujirii cuvântului sunt distincte şi complementare” (Congregaţia pentru Cler, Directoriu general pentru cateheză, 61), a enumerat şi descris cele două tipuri de cateheză întâlnite în dieceza noastră cateheza ocazională şi cateheza sistematică.

Apoi a amintit de îndemnul apostolic din Catechesi tradendae (1979) al sfântului papă Ioan Paul al II-lea: „Cateheza în cadrul misiunii Bisericii reaminteşte că evanghelizarea este o realitate bogată, complexă şi dinamică, alcătuită din momente esenţiale şi diferite între ele. Cateheza este unul dintre aceste momente – şi încă unul deosebit de remarcabil – ale procesului global de evanghelizare. «Momentul» catehezei este timpul pe parcursul căruia capătă formă convertirea la Isus Cristos; acum se pun bazele unei prime adeziuni. Cei convertiţi, printr-o «educare şi ucenicie la viaţa creştină integrală» (AG 14), sunt iniţiaţi în misterul mântuirii şi la un mod de viaţă evanghelic. Este vorba, de fapt, de «iniţierea la plinătatea vieţii creştine»” (Catechesi tradendae, 18).

Lect. univ. dr. pr. Alessandro Lembo a vorbit despre Calitatea relaţiei cu adolescenţii, ca primul şi cel mai important instrument pentru transmiterea valorilor spirituale şi creştine elevilor. Povestind experienţa adolescentului Ignatio Silone cu don Orione, pr. Alessandro a subliniat câteva din calităţile specifice unui profesor implicat în educaţia adolescenţilor. Acesta trebuie să fie răbdător, înţelegător, iubitor de suflete şi de adevăr, prieten al rugăciunii, statornic în valorile morale şi creştine, cu un capital cultural şi psihologic foarte bine documentat.

După-amiază programul a continuat cu prezentarea unor lucrări pe secţiuni ale profesorilor prezenţi:

  1. „Metode şi procedee de organizare a predării şi învăţării la religie”, moderator prof. metodist Fulvina Blânda;
  2. „Ipostaze curriculare şi extracurriculare în formarea religioasă a tinerilor”, moderator prof. dr. Mariana Purţuc.

Simpozionul s-a încheiat prin adresarea unui cuvânt de mulţumire şi recunoştinţă către toţi binefăcătorii care au contribuit material şi financiar la organizarea evenimentului.

Impresii

„Simpozionul a fost un eveniment deosebit care a subliniat încă o dată importanţa orei de religie în planul cadru, dar şi folosirea strategiilor inovative în predarea orei de religie pentru atingerea obiectivelor propuse. Simpozionul a fost foarte util, au fost prezentate câteva metode activ-participative pe care profesorul de religie le poate folosi în predarea cu succes a religiei.” (prof. Valeria Gherguţ, Săbăoani)

„O experienţă frumoasă, fructuoasă. Şi benefică, cu multă învăţătură pe plan spiritual şi sentimental, alături de Isus şi de oameni dragi!” (prof. Mihaela Bereş, Ploscuţeni)

„O experienţă frumoasă. Prezentările practice ale colegilor din toate zonele diecezei au fost bine sistematizate şi şi-au atins scopul. Domeniul ales a fost de bun augur şi cu toate că am o experienţă în domeniu de peste 25 de ani, azi mi-am îmbogăţit cunoştinţele. În fiecare zi avem de învăţat câte ceva. Mergi înainte şi dacă drumul pe care îl cauţi nu există, Dumnezeu îl va crea pentru tine pentru a-ţi răsplăti curajul!” (prof. Antoneta Iacob, Cleja)

„Mulţumim pentru prezenţa distinşilor invitaţi la acest simpozion, pentru multitudinea informaţiilor pedagogice transmise atât de cei din prezidiu, cât şi de către colegi. Am împărtăşit experienţa personală şi profesională în cadrul celor două secţiuni şi ne-am propus să punem în valoare metodele activ-participative necesare desfăşurării orelor de religie.” (prof. Mariana Cornea, Huşi)

„M-am simţit astăzi ca şi apostolii când se retrăgeau cu Isus. Un moment de comuniune şi reflecţie asupra rolului nostru în şcoală şi în viaţa elevilor noştri.” (prof. Teodora Cojan, Valea Seacă)

„Formarea elevilor este foarte importantă pentru viitorul societăţii. Întâlnirea de astăzi, prin lucrările simpozionului, ne ajută să evidenţiem metodele şi strategiile pe care le putem utiliza în cadrul orei de religie. Avându-l ca model pe Isus, Pedagogul prin excelenţă, noi, profesorii, trebuie să fim oameni virtuoşi, având la bază legea iubirii faţă de aproapele pentru o bună formare umană şi spirituală. Prin creativitate şi răbdare, blândeţe şi dialog spiritual vom reuşi să educăm sufletele tinere şi să le modelăm. Profesorul de religie prin folosirea metodelor şi strategiilor inovative va reuşi să răspundă provocărilor noii generaţii. Mulţumim organizatorilor pentru această zi rodnică şi binecuvântată!”(prof. Ancuţa Scheel, Moineşti)

„A fost o zi plină de încărcătură spirituală şi bogată în învăţături utile pentru misiunea noastră de profesori de religie. Ne-am adus aminte de importanţa covârşitoare a strategiilor inovative în predarea- învăţarea didactică pentru atingerea obiectivelor şi a competenţelor religioase. Mulţumesc celor care au organizat acest simpozion. Această întâlnire anuală a profesorilor este atât de necesară pentru a ne încărca bateriile!”(prof. Cristina Ghercă, Răchiteni)

„O întâlnire fructuoasă şi am ajuns la concluzia că toate-s vechi şi noi sunt toate. Tema simpozionului, deşi una cunoscută, ne-a pus din nou în gardă, pentru că uneori intrăm în rutină şi nu mai punem în practică tot ce ştim. Îndemnurile PS Petru şi PS Aurel, ale celorlalţi invitaţi şi ale colegilor ne-au dat un nou impuls de a proiecta lecţii animate prin metode interactive. Mulţumesc şi felicit pe toţi cei care s-au implicat şi au făcut să avem o zi minunată!” (prof. Camelia Bejan, Horleşti)

Felicitări profesorilor pentru activitatea didactică din acest an şcolar!
Vacanţă frumoasă tuturor!

Prof. Lăcrămioara Boroş

Mai multe imagini de la acest eveniment puteţi vedea în Albumul foto10 iunie: Traian: Simpozionul internaţional „Strategii inovative în predarea religiei”

Tag:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

three + twelve =

Informații Contact

Oficiul pentru Pastorația Școlară și Predarea Religiei în Școli se dorește a fi un instrument în favoare elevilor, profesorilor și tuturor acelora interesați de bunul mers al școlii.

Strada Mihail Sturdza, Nr. 25, Bloc 25,

0753 667 107 sau 0765 442 583

tamasps@yahoo.com

Derulare Sus